Avís Legal

Protecció de dades personals
La base de dades que conté les dades de caràcter personal facilitades pel client en els formularis que puguin existir a la pàgina web, compleix la normativa vigent establerta a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de la legislació que la desenvolupa i informa al client que les dades referides seran incloses en fitxer pel seu tractament automatitzat prestant al client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions.

El client que introdueix les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d’accés i rectificació mitjançant el seu compte de client de la present web. Ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot sol·licitar-ho mitjançant qualsevol mitjà a pelgo.cat .

David Corominas Serrat i Plego assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

David Corominas Serrat i Plego no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, salvat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d’un atac o accés no autoritzat als sistemes degut a una falta de diligència del client en quan a la guarda i custodia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Les dades de targetes de crèdit són recaptades directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, David Corominas Serrat i Plego ni les manipula ni les emmagatzema.

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.